Henk van Velzen prijs

Reglement; Inleiding
 

De prijs is genoemd naar molenvriend Henk van Velzen (1927-2007), die in West-Brabant veel betekend heeft voor het molenbehoud in West-Brabant alsmede voor het verenigingsleven van vereniging “De Westbrabantse Molens”.

Henk van Velzen was bestuurslid van de vereniging “De Westbrabantse Molens” en heeft zich tot zijn dood ingezet voor het behoud van de molens in West-Brabant. Nog tijdens zijn leven kreeg hij te horen, dat aan hem de prijs voor “Certificaat van Verdienste” zou worden toegekend. Door zijn overlijden op 26 februari 2007 kon hij de uitreiking van de prijs, in maart 2007 tijdens de jaarvergadering van de vereniging “De Hollandsche Molen”, niet meer meemaken. Zijn beide zonen Ruud en Tom namen namens Henk de prijs in ontvangst.

De prijs werd aan Henk uitgereikt voor zijn activiteiten voor de vereniging “De Westbrabantse Molens”, zijn vele uitgaven over de molens in West-Brabant, maar ook voor de honderden pentekeningen van windmolens in Nederland. Jaarlijks maakte Henk kalenders, die met vele exemplaren in binnen- en buitenland werden verspreid.

De werkzaamheden voor de Westbrabantse molenvereniging betroffen de productie van het kwartaalblad “De Meule”, waarin hij zijn eigen column had, het schrijven van themanummers over de windmolens in het werkgebied, het verzorgen van tentoonstellingen, alsmede algemene bestuurstaken. Ook was hij enige tijd voorzitter van onze vereniging. Alle bestuursvergaderingen werden bij Henk thuis gehouden.

De belangstelling van Henk betrof met name de mensen in en om de molen. Hij was geïnteresseerd in de mens, die met hart en ziel, op eigen wijze aan de molen was verknocht. Henk trad daarbij zelf niet op de voorgrond, maar hield wel de regie in handen. Henk was wat je zou zeggen een “Mensen-Mens”. De prijs, die is geschonken door zijn kinderen Ruud, Tom en Astrid, is dan ook bestemd voor die mensen, die op hun eigen persoon, het gedachtegoed van Henk uitstralen. Door middel van deze prijs, kan gestimuleerd worden dat mensen zich blijvend voor het behoud van molens in West-Brabant inzetten.

Rijen, 15 september 2007

Reglement; statuten
 

1. Naam, omvang en frequentie

De vereniging tot behoud van molens in West-Brabant “De Westbrabantse Molens”, reikt éénmaal per jaar de “Henk van Velzen-prijs” uit aan diegene, die zich heeft ingezet voor het behoud van molens in West-Brabant, waarbij diegene als persoon, mensen en instanties aan zich wist te binden om tot molenbehoud te komen.

De prijs bestaat uit een geldbedrag ter grootte van € 100,-- en een oorkonde.

De uitreiking geschiedt in principe tijdens de Algemene Ledenvergadering van vereniging “De Westbrabantse Molens”, die gewoonlijk in de maand mei plaatsvindt, of op een ander tijdstip/plaats, indien het bestuur van de vereniging daartoe besluit.
 

 

2. Doelstelling en criteria

Het doel van de prijs is te stimuleren dat mensen zich bezig houden met molenbehoud binnen het werkgebied van de vereniging "De Westbrabantse Molens". Hierbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de prijs is bestemd voor die mensen die op hun eigen wijze het gedachtegoed van de prijs uitstralen.

 

3. Toekenning van de prijs

Leden van de vereniging “De Westbrabantse Molens” kunnen schriftelijk voorstellen indienen bij het bestuur, voorzien van een gemotiveerde nominatie voor de “Henk van Velzen-prijs”.

De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de vereniging “De Westbrabantse Molens”. Het bestuur beslist daartoe met gekwalificeerde meerderheid.

Het bestuur kan geen bestuursleden van de vereniging de prijs toekennen, zolang deze bestuursleden deel uitmaken van haar bestuur.

Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording af over de toekenning van de prijs.

 

4. Fonds

Voor de prijs is een apart fonds (het “Henk van Velzen-fonds”) ingesteld. Hierin kunnen vrijwillige bijdragen, legaten e.d. worden gestort. Het fonds zal niet worden gevoed uit contributies of abonnementsgelden. Legaten die de vereniging “De Westbrabantse Molens” zonder specifiek doel ontvangt, kunnen bij bestuursbesluit in het fonds worden gestort. Mocht het fonds onvoldoende groot zijn om de prijs van € 100 uit te keren, dan beslist het bestuur over de te volgen procedure in een dergelijk geval.

Het fonds wordt voor het eerst gevoed door de aan de vereniging geschonken opbrengst van de molenboeken uit de nalatenschap van Henk van Velzen, plus het bedrag dat aan Henk van Velzen was toegekend in verband met de toekenning van het Certificaat van Verdienste.

Op de balans van de vereniging “De Westbrabantse Molens” zal een voorziening voor het fonds worden opgenomen. Tevens zullen de liquiditeiten van het fonds op een aparte bankrekening worden geadministreerd. )
Sinds 2008 wordt de “Henk van Velzenprijs” uitgereikt. Tot op heden waren er de volgende prijswinnaars van de Henk van Velzenprijs:
 

2008: Het bestuur van stichting “De Oude Molen”, de drijvende kracht achter het behoud en herstel van de molenromp te Oudemolen tot een complete en bedrijfsvaardige korenmolen.

→naar 2008
 

2009: Familie Franken te Rucphen, eigenaar van “De Heimolen” te Rucphen voor haar activiteiten inzake het behoud van de molen en de overdracht aan de gemeente Rucphen.

→naar 2009
 

2010: Kees Fitters, vrijwillig molenaar te Made inzake zijn niet aflatende energie met betrekking tot het in bedrijf houden van de molen te Made en het verspreiden van kennis aan nieuwe generaties molenaars.

→naar 2010
 

2011: Antoon Koenraadt en Mirjam Koenraadt-Claassen voor het behoud van de molenromp te Standdaarbuiten, waarbij het molenrestant werd gerestaureerd en weer een plaats kreeg in de dorpsgemeenschap van Standdaarbuiten.

→naar 2011
 

2012: Stichting Levende Molens te Roosendaal, voor al hun activiteiten inzake molenpromotie in de meest brede zin des woords, dit zowel in Nederland als in Vlaanderen. Met name de naam van de voorzitter van de stichting, John Verpaalen, mag hierbij niet onvermeld blijven.

→naar 2012